@Read Epub ⚛ Tập tục đời người × eBook or Kindle ePUB free

@Read Epub á Tập tục đời người ⚝ B n ang c m tr n tay cu n th hai trong m t b s ch c a Phan C m Th ng g m b n cu n, s ho n th nh trongnn m n a M t b s Vi t Nam Nh ng c n n i r kh ng ph i l ch s n c Vi t v i t c ch m t qu c gia, m l l ch s ng i Vi t Nam trong cu c s ng l m ng i h ng ng y c a h Phan C m Th ng kh ng vi t v c c tri u i h ng suy, c c cu c chi n tranh th ng thua kh c li t, c c bi n c ch nh tr c coi l tr ng i nh ta th ng g p trong nh ng b qu c s nghi m trang y ta g p m t c i kh c, nh nhoi h n, th ng nh t v g n g i h n nh ng k v y, l i t c bi t n h n nh ng con ng i Con ng i Vi t Nam Phan C m Th ng cho th y c n c m t l ch s kh c n a nh v y c a t n c n y m ta ch a th t bi t, song l i c ng quan tr ng kh ng k m, n u kh ng h n V ng, c th c n h n, b i v con ng i ph i s ng nh th n y, l m nh ng c i n y tr c, r i m i c th l m nh ng c i c coi l tr ng i kia M i c th l m n n L ch s l n Ho c n i cho c ng, nh ng c i to l n, tr ng i kia, theo c ch n o r t c th do ch nh nh ng c i n y chi ph i, th m ch n quy t nh V n c tr c N l c i n n N b n b v l u d i h n c c tri u i v c c ch Nguy n Ng c m t ngu n t i li u tham kh o ng c v nh ng t p v t c c a n ng d n Vi t Namt c gi share nhi u c i l m, g n g i c ng c , tr i cao c ng c nh ng r t ra nh ng c i x i cho c ng vi c m nh n m t t m hi u m t m t p, t c c a d n m nh th l t l i mu n h c ca dao t c ng v c c t p t c, th l t l i khi m v n h a t y x m l ng, nh ng t p t c c th c h i c , c u t p t c m i th t m c ch lai c ng m nh ko ph i nh nghi n c u, n n c nh n h ng n o th ch u theo t p t c, th s tham chi u l iv i i m m t ngu n t i li u tham kh o ng c v nh ng t p v t c c a n ng d n Vi t Namt c gi share nhi u c i l m, g n g i c ng c , tr i cao c ng c nh ng r t ra nh ng c i x i cho c ng vi c m nh n m t t m hi u m t m t p, t c c a d n m nh th l t l i mu n h c ca dao t c ng v c c t p t c, th l t l i khi m v n h a t y x m l ng, nh ng t p t c c th c h i c , c u t p t c m i th t m c ch lai c ng m nh ko ph i nh nghi n c u, n n c nh n h ng n o th ch u theo t p t c, th s tham chi u l iv i i m ch a ngt c gi a nhi u t p t c d ng li t k ch ch a l gi i v sao c t p t c y, n n m nh ti p thu t ng bi t ch ch a t i t ng hi uc n nhi u t p, t c ch a c p t p t c l m n, trang i m, th a g in u t c gi mu n b n ch y s ch, th link nhi u t i hi n t i, c c t p t c t facebook c ng facebook tr c khi n.v i i m ngtr nh b y c h th ng t t p t c c nh n, t i gia nh, l ng x , t n cc c t p t c tr n m t h quy chi u b n m a th i gian V l ghi ch p n n c m gi c c h i lan man, thi u ch t khoa h c v h th ng C m gi c c p nh t ch n y ch kia ch n v t c gi tr ch c c t i li u, thay v v y n u l k t qu c a lao ng c nh n i g p ng i n y ng i kia ng i n c c v ng y s th y thuy t ph c h n. M t cu n s ch r t h t ng i c ngay t nh ng ch ng u ti n M t c ng tr nh nghi n c u l u d i v c tr ch nhi m c hi u v ngu n g c nh ng t p t c c n t n t i c n ng y nay, b n c nh nh ng th m t i theo d ng bi n i c a l ch s.