@Read Pdf ⚩ Pieci pirksti Ú eBook or Kindle ePUB free

@Read Pdf ì Pieci pirksti ⚽ Pieci pirksti ir autobiogr fiska b rn bas atmi u gr mata, kur autore t lo atgrie anos kop ar imeni m j s no Sib rijasgadsimtagadu otraj pus un dz vi Latvij gadu mij Gr mata p rliecino i nost jas l dz s latvie u autobiogr fisk s literat ras lab kajiem piem riem Doku Ata, Ernesta Birznieka Up a, Vi a Pl do a, Annas Brigaderes, J a Jaunsudrabi a, J a Kalni a, Vizmas Bel evicas un, no nesen laik public taj m gr mat m, Gundegas Rep es b rn bas t lojumiem un iez m jaunu posmu m sdienu latvie u rakstnieku proz Dzejnieces piev r an s prozai gr mata Pieci pirksti savi os gan b rnus, gan pieaugu os Man patika Ir j b t lielam v rda meistaram, lai skaudrumu likt sajust bez gaudu un labu dziesm m un s ro an s.Laura lik s sta, dz va un patiesa Kas par to, ka reiz m izsak s par gudru 5gadniecei, neviens jau nav tiecis, ka b rnam nevar b t sare tas j tu un emociju pasaules, vi vienk r i v l neprot to iet rpt v rdos. Ap li , k es o br numu biju palaidusi gar m nelas tu Beidzot uzzin ju par ko t visp r j saj sma Pirmk rt, gr mata ir izcila Otrk rt, par tautas s p g ko t mu uzrakst t gr matu, kas neizklaus s p c k rt j s gaudu dziesmas ir vesela m ksla.Beig s, protams, bija j raud, bet to jau m s visi zin j m. T das viennoz m gas saj smas man nav, jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau, protams Sib rijas b rns atpaka Latvij , b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu, vietumis oti aizkustino i. Patika Kaut gan nevienm r gi, br iem oti oti labi, br iem nek Br iem iet, ka Z l te aizmirsusi, ka Laurai pieci gadi, p r k jau nu gudri sprie un t laini izsak s Jo sevi i, ja par sevi visu laiku run 3 nevis 1 person vec ki pat satrauc s, ka skol nenotur par atpaliku u Viet m tra iski, viet m izcili smiekl gi, viet m pat tiski Katr zi oti personiski Man vair k b tu grib jis par Sib riju un sumpur iem, maz k par kak anu un ur anu, bet visu jau nevar grib t Rekomend Patika Kaut gan nevienm r gi, br iem oti oti labi, br iem nek Br iem iet, ka Z l te aizmirsusi, ka Laurai pieci gadi, p r k jau nu gudri sprie un t laini izsak s Jo sevi i, ja par sevi visu laiku run 3 nevis 1 person vec ki pat satrauc s, ka skol nenotur par atpaliku u Viet m tra iski, viet m izcili smiekl gi, viet m pat tiski Katr zi oti personiski Man vair k b tu grib jis par Sib riju un sumpur iem, maz k par kak anu un ur anu, bet visu jau nevar grib t Rekomend ju