( Free Epub ) ♡ O Vakıt Son Mimoza ⚇ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Ger ekten h z nl hikayelerdiYazar n hisleri ve anlatmak istedikleri ok derin, fakat buna kar n kitaptaki anlat m sanki biraz zay ft Yazar ilk kez okuyorum ama iyi bir yk c oldu unu duymu tum A k as hayal k r kl na kap ld m Bekledi im dil zenini ve rafine anlat m bulamad m Bundan k t bir dili ve sarsak bir anlat m oldu u kmas n Yine de son r n haline gelmeden birka kez daha elden ge mesi gerekiyormu gibi bir izlenim edindim Tek bir rnek Yol gittik e dikle iyor, denizden uzakla yorduk s 91 Araya bir biz soku turulmad k a hataym gibi duruyor, anla l yor ama iyi durmuyor u c mleyi de sevdikle Yazar ilk kez okuyorum ama iyi bir yk c oldu unu duymu tum A k as hayal k r kl na kap ld m Bekledi im dil zenini ve rafine anlat m bulamad m Bundan k t bir dili ve sarsak bir anlat m oldu u kmas n Yine de son r n haline gelmeden birka kez daha elden ge mesi gerekiyormu gibi bir izlenim edindim Tek bir rnek Yol gittik e dikle iyor, denizden uzakla yorduk s 91 Araya bir biz soku turulmad k a hataym gibi duruyor, anla l yor ama iyi durmuyor u c mleyi de sevdiklerim aras nda sayay m Sabri Bey, d mekte olan bir kelebe i tutarsan d mesin diye, ezersin s 55 C mlenin fikrini sevdim yoksa bi imi ok daha duru olabilirdi, ilk akl ma gelen D mesin diye tuttu un kelebe i ezersin , D en kelebe i tutay m dersen ezersin vb Cemil Kavuk u, h z nl , mahzun ve k rg n insanlar n hikayelerini yazar diyordu bir tan t m yaz s nda Kitab bitirdikten sonra san r m bu y zden ok sevdim t m Mimoza sakinlerinin hayat n dedim bir solukta okudu um kitab kapat rken.Asl nda Ressam Rasim in hikayesini bir nebze uzatacak bir k y evi hayat b l m de olsa tad ndan yenmeyebilirdi Sonunda yer alan k sa hikayelere ye leyebilirdim ama yine de ok g zel bir kitap bitirdi im ger e ini de i tirmiyor Kavuk u nun okudu um ilk kitab yd f Cemil Kavuk u, h z nl , mahzun ve k rg n insanlar n hikayelerini yazar diyordu bir tan t m yaz s nda Kitab bitirdikten sonra san r m bu y zden ok sevdim t m Mimoza sakinlerinin hayat n dedim bir solukta okudu um kitab kapat rken.Asl nda Ressam Rasim in hikayesini bir nebze uzatacak bir k y evi hayat b l m de olsa tad ndan yenmeyebilirdi Sonunda yer alan k sa hikayelere ye leyebilirdim ama yine de ok g zel bir kitap bitirdi im ger e ini de i tirmiyor Kavuk u nun okudu um ilk kitab yd f rsat m olursa ikincisini okuyaca m n habercisi bir kitpa se mi im neyseki Bay ld m Siz de okuyup kendi bayg nl n z ya ay n ( Free Epub ) ♙ O Vakıt Son Mimoza ☮ eri girdi imizde bo g zlerle tavana bak yordun Sonra bize d nd n, g l msemeye al t n Sana ba ka bir g zle bak yordum art k Yaln z ben de il, hepimiz yle bak yorduk Bizi kand rm t n Ama en ac s , hi bir ey olmam , hastaneye yataca n g ne kadar gizli gizli i memi sin gibi kand rmaya devam ediyordun Ne yapabilirdik Bu ko ullarda k zamaz, ele tiremez, kalbini k ramazd k Olan olmu , her ey bitmi ti art k O Vak t Son Mimoza, Cemil Kavuk u nun belki en h z nl kitab Alkol ba ml l nedeniyle hastaneye yat r lm bir dost, zaman kavram n yitirmi ya l bir anne, batmak zere bulunan, hedefsiz, menzilsiz bir gemiye toplanm d sel ocukluk kahramanlar Kavuk u nun, ya am her y n yle kavrayan, her duygunun hakk n veren yk lerinde s ra h z nde Ama okuyunca g receksiniz en umutsuz anlar m zda bile bah emize bir fidan diker, bir sokak hayvan yla dost olur, l m d e inde g l mseriz nk insan as l umudunu kaybetti i zaman l r Asl nda Mimoza da Elli Gram la benzer bir temaya sahip olsa da farkl karakterler var kitap s ylenildi i gibi ger ekten h z nl ve birbirleriyle ba lant l yk ler var Kavuk u nun en iyi kitab olmasa da yine zel karakterleriyle okunabilecek kitaplardan biri. Rasim, Ender, Sabri Bey ve Mimoza Uzun s re ak ldan kmayacak karakterlerdi Sonraki par a yk leri be enmedim.