[ Read Pdf ] ♐ Legionas – mūsų tėvynė ♷ MOBI eBook or Kindle ePUB free

[ Read Pdf ] ⚐ Legionas – mūsų tėvynė ♃ Apra omi vykiai nutiko prie penkiolika dvide imt met , tod l itin atid i skaitytoj pra au atleisti, jei bus koki technini neatitikim Laikas po truput trina detales i atminties Ra au ne dogmas, ra au atsiminimus taip, kaip kai kuriuos dalykus ma iau, vertinau ir supratauRa au remdamasis savo ir kit moni lai kais, jie man padeda atkurti kai kurias smulkmenas, nors, kita vertus, ko gali tik tis i lai ko motinai, kuri ramini, kad viskas gerai, tik nesijaudink, mamyte arba draugei, kuriai bandai sukurti sentimental prisipa inim apie auk tos prabos jausmus, bet tikrai neakcentuoji, i kokios med iagos pasi tas tavo para iutas ar kiek ovini telpa automatinio autuvo d tuv ilvaras BraznauskasKnygoje praskleid iama skraist nuogirdomis apipint Pranc zijos Svetim ali legiono pasaul Autorius, m tarnav s Legionoajame para iutinink pulke, taigiai dalijasi savo i gyvenimais susid rus su alinan iais fiziniais kr viais, iurk ia, negailestingai grie ta drausme, supa indina su Legiono tradicijomis Pro skaitytojo akis slenka nepaliaujam pratyb Korsikoje, i gyvenimo kurs Afrikos d iungl se, karini misij Bosnijoje, Konge, Centrin je Afrikos Respublikoje, legionieri kasdienio gyvenimo bei ven i vaizdai Tarnybos Legione nevengiama palyginti su patirtimi sovietin je armijoje bei nepriklausomos Lietuvos kariuomen jeGri s Lietuv , autorius trylika met tarnavo Lietuvos kariuomen je i prad i skyriaus vadu J geri batalione, v liau J geri mokyklos instruktoriumi, Mokomojo pulko valg mokyklos instruktoriumi, Puskarininki mokyklos instruktoriumi, Gele inio Vilko brigados tabo valgybos skyriaus specialistum i jo atsarg