@READ DOWNLOAD õ Historia de España 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499952000 ⚽ eBook or E-pub free

@READ DOWNLOAD Ë Historia de España 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499952000 ⚢ No dese o do Bacharelato de Galicia, a materia de Historia pretende achegar ao alumnado ao estudo dos feitos e procesos hist ricos que configuran o Estado espa ol, cun nivel de profundizaci n que lle permita co ecer os seus trazos m is significativos Tendo en conta o obxectivo b sico, os autores defenden un modelo explicativo do cambio hist rico de car cter global e dial ctico, baseado na distinci n de diferentes sistemas configurados por uns trazos sociais, pol ticos e econ micos, culturais e ideol xicos espec ficos, que se desenvolven nun per odo de tempo determinado pero que, pola s a propia evoluci n e pola actuaci n dos individuos e grupos sociais que o compo en, cambia, tras un proceso m is ou menos longo de crise, cara a outro novo e claramente diferenciado do anterior Seguindo estes criterios, os autores presentan unha distribuci n dos contidos hist ricos en catro grandes bloques tem ticos divididos, s a vez, en unidades tem ticas As ra ces hist ricas, o Antigo R xime, o R xime liberal e Rep blica, ditadura e democracia En canto ao tratamento dos contidos, comb nase a an lise tem tica e sectorial coa cronol xica as mesmo, a explicaci n conceptual, a reconstruci n das ideas pol tico ideol xicas que moven a sociedade e a explicitaci n dos grandes trazos caracter sticos precede, normalmente, narraci n dos feitos C mpre advertir que os contidos de car cter cultural e art stico que se abordan neste manual trab llanse con menor profundidad que os estritamente hist ricos, que figuran no extenso curr culo desta materia Tr tase dun criterio adoptado fundamentalmente proque o tempo imprescindible para podelos tratar con maior detemento far a imposible abordalos no tempo asignado nun curso acad mico Como estratexia de ensinanza aprendizaxe, os autores defenden un modelo integrador onde se combina a aprendizaxe por recepci n e por descubrimento As , a presentaci n dos contidos conxuga a informaci n expl cita para comprender os fen menos hist ricos coa reconstruci n e verificaci n de parte da informaci n por parte do alumnado mediante a lectura e comentario de numerosos documentos hist ricos que aparecen integrados no texto