.READ E-PUB ♫ Adoleshenca stina e shpërthimeve ⚖ eBooks or Kindle ePUB free

.READ E-PUB ♺ Adoleshenca stina e shpërthimeve ♿ Autori, mb shtetur dhe n literatur bashk kohore, b n analiza t argumentuara p r shqet sime t tilla, si kur fillon e p rfundon adoleshenca, p r dallimet gjinore n rrug n e zhvillimit, t tranzicionit moral, formimit t identitetit, p r pjekurin biologjike e shoq rore, misterin e d shir s dhe mjaft problematika t tjera, t cilat shtjellohen deri n cakun e vet bindjes, por duke l n hap sir , q gjithkush t shtoj di ka nga p rvoja e vet rreth problemeve q trajtohen Me gjer autori ndalet te evolucioni mendor i adoleshent ve, sjelljet e tyre emocionale dhe shoq rore Ai e v shtron adoleshenc n n rrethana t ndryshme familjare, shkollore dhe n jet n e p rditshme nd rmjet bashk moshatar ve Pa dyshim, n k t kuad r gjejn trajtim edhe raportet e prindit me adoleshentin, t para si nj kurb jo e nj trajtshme e ecuris s marr dh nieve nd rmjet tyre, si faktor i domosdosh m p r t vendosur mir kuptim e baraspeshProf as dr Sotir Rrapo